Monday, December 19, 2005

شاخص های ارزیابی الگو های تدریس جغرافیا با رویکرد IT

انواع شاخص های ارزیابی الگو های تدریس جغرافیا در رویکرد فناوری اطلاعات: به طور اجمال می توان این معیار ها را به 5 دسته تقسیم نمود 1- معیار های علمی – تخصصی جغرافیا ( طراح تا چه حد بر موضوع جغرافیایی تسلط دارد؟- کدام از سطوح فناوری اطلاعات را برای الگوی خود تهیه دیده است؟) 2- معیار های فنی در حوزه فناوری اطلاعات ( آیا طراح درک صحیح و توانایی لازم برای استفاده از حداقل امکانات فنی را دارد و قادر به رفع معایب ساده در خلال تدریس می باشد؟ سواد فناوری اطلاعات و اترتباطات طراح در چه سطحی است؟) 3- معیار های عمومی و تربیتی ( طراح در زمینه فنون وروش های تدریس تا چه اندازه تسلط دارد؟ طراح تا چه حد توانسته است مشخصات روانشناختی مخاطبین را به درستی ارزیابی کند؟) 4- معیار های زیبایی شناختی ( در طراحی الگوی تدریس ، طراح تا چه حد به معیار های زیبایی شناختی نزدیک شده است؟ تا چه شاخصه های زیبایی شناختی متناسب با شرایط سنی مخاطبین در نظر گرفته شده است؟) 5- معیار های ارزشی ( تا چه حد در طراحی الگوی تدریس ارزش ها و هنجار های اجتماعی و اعتقادی مورد توجه بوده است؟) چه کسانی می توانند الگو های تدریس جغرافیا مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات را داوری کنند؟ حداقل کف دانش مربوط به فناوری اطلاعات و حاکثر سقف دانش و آموزش جغرافیا برای داوری این الگو ها مورد نیاز است. برخی از مشکلات مشهود در الگو های تدریس تهیه شده کدام است؟ · روش های سنتی به همراه استفاده ناموزون فناوری اطلاعات در حد سطحی · کجروی در برداشت از رویکرد فناوری اطلاعات و جایگزینی فناوری آموزشی به جای آن · عدم تعادل بین محتوا و روش و هم چنین فقدان نظم منطقی بین هدف ووسیله در این الگو ها آیا قرار است فناوری اطلاعات در اموزش جغرافیا جایگزین معلم شود؟

نمونه چک لیست های ارزیابی الگو های مبتنی بر فناوری اطلاعات

دو نمونه از چک لیست های ارزشیابی الگو های تدریس جغرافیا با رویکرد فناوری اطلاعات 1- آیا مطالب تهیه شده با اهداف برنامه درسی جغرافیا هماهنگ است؟ 2-آیا مطالب تهیه شده با توجه به نظریه های آموزشی جغرافیا و رویکرد فناوری اطلاعات تهیه شده است؟ 3- آیا الگوی تهیه شده با اهداف جغرافیا در دوره تحصیلی سازگاری دارد؟ 4- آیا الگوی تهیه شده با زمان در اختیار هماهنگ است ؟( استفاده از این رویکرد منجر به از دست رفتن فرصت های آموزشی در اختیار معلم نمی شود؟) 5- آیا مطالب تهیه شده در رویکرد جدید از اهمیت و اعتبار علم جغرافیا ی بر خورد دار است؟ 6- آیا الگوی تهیه شده با تجارب و آموخته های قبلی جغرافیا نزد مخاطبان هماهنگ است؟ 7- آیا مطالب تهیه شده با ویژگی ها ، ذوقیات و علائق مخاطبان همخوانی دارد؟ 8- آیا الگوی تهیه شده زمینه های یادگیری های بعدی جغرافیا را درمخاطبان تقویت می کند؟( مجب خاموشی یادگیری نمی شود؟) 9- آیا الگوی تهیه شده با ساختار علمی جغرافیا هماهنگ است؟ 10- آیا مطالب تهیه شده با تجارب روزمره مخاطبین ارتباط دارد؟ 11- آیا مطالب تهیه شده با ارزش های جامعه همخوانی دارد؟ 12- آیا الگوی تهیه شده با توجه به حوزه امکانات و محدودیت های مدارس انعطاف لازم را دارد؟ 13- آیا الگوی طراحی شده فرصت های لازم برای فعال ساختن فراگیران(به كارگيري دست ، حواس ، عواطف و قوه تفكر ) در زمینه آموزش جغرافیا را فراهم می کند؟ 14- آیا الگوی تهیه شده زمینه ی رشد و توسعه توانایی ها و مهارتهای یادگیری مادم العمر جغرافیا را برایمخاطبان فراهم می کند؟ 15- آیا برنامه تدریس تهیه شده با نیاز های فعلی و آتی جامعه هماهنگی دارد؟. 16-آیا الگوی تدریس جغرافیا که تهیه شده زمینه لازم برای تقویت تربیت مهارتهای شهروندی رافراهم می کند؟ 17- آیا طرح تدریس جغرافیا که تهیه شده زمینه لازم برای فعالیت های چند گانه یاد گیری را در مخاطبان فراهم می کند؟ 18- آیا برنامه نوشته شده ی جغرافیا زمینه لازم برای فعالیت های جمعی و یادگیری مشارکتی را در دانش آموزان ایجاد می کند؟ 19- آیا الگوی تهیه شده ی جغرافیا زمینه لازم برای ایجاد تفاهم به منظور حل مسائل جهاني و بين المللي (مانند : آلودگي محيط زيست ، بحران ارزش ها ، بحران انرژي و ... ) را در فراگيران فراهم می نمايد ؟. 20- آیا الگوی تهیه شده جغرافیا به گونه اي انتخاب شده است كه زمينه شكوفايي و رشد استعدادها و توانايي هاي بالقوه فراگيران را تقويت نمايد ؟. 21- آیا طرح درس جغرافیا که تهیه شده ،توانايي ها و علايق دانش آموزان را براي ادامه ي تحصيل و انتخاب شغل و حرفه مناسب در آينده تقويت می نمايد؟ . 22- آیا برنامه تهیه شده یجغرافیا ، از نظم منطقي برخوردار است؟ نمونه دوم: 1- تا چه اندازه الگوی تهیه شده اطلاعات اساسی و پایه جغرافیا را با حداقل امکانات آموزش می دهد؟ 2- تا چه اندازه الگوی تهیه شده در یاد گیرنده انگیزه یادگیری و استفاده از حغرافیا و فناوری اطلاعات را تقویت می کند؟( معیار آموزشی) 3- تا چه اندازه الگوی تهیه شده قوانین علمی هنری را رعایت کرده است؟ 4- تا چه اندازه الگوی تهیه شده روند آموزش خلاق را در یادگیری تقویت می کند؟( معیار آموزشی) 5- تا چه اندازه الگوی تهیه شده به جای تقلید از خلاقیت حرفه ای بهره گیری شده است؟( نو آوری) 6- تا چه اندازه الگوی تهیه شده از موارد متنوع فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شده است؟ 7- تا چه اندازه الگوی تهیه شده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری غیر فعال استفاده شده است؟(لوح فشرده.دیسکت.میکرو فیلم.....) 8- تا چه اندازه الگوی تهیه شده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری فعال استفاده شده است؟ ( ایتنرنت . اینرانت . اکسترانت . بانک های اطلاعاتی.. رادید . تلویزیون . تلفن موبایل.فکس.هد ست . وب کم....) 9- تا چه اندازه الگوی تهیه شده به موضوع آموزش از طریق بازی و سرگرمی توجه کرده است؟ 10- تا چه اندازه الگوی تهیه شده با فراگیر تعامل دارد؟ 11- تا چه اندازه الگوی تهیه شده به نیاز ها و پیش نیاز های اهداف آموزشی جغرافیا توجه کرده است ؟ 12- تا چه اندازه الگوی تهیه شده در یادگیری جغرافیا موثر بوده است؟ 13- تا چه اندازه الگوی تهیه شده دانش مکمل محتوای درسی جغرافیا را مد نظر داشته است؟ 14- تا چه اندازه الگوی تهیه شده به تقویت مهارت های عملی جغرافیا به مخاطب کمک کرده است؟ 15- تا چه اندازه الگوی تهیه شده به عمق مسایل اساسی آموزش جغرافیا تاکید دارد؟ 16- تا چه اندازه الگوی تهیه شده به نظام ارزشی جامعه توجه کرده است؟ 17- تا چه اندازه الگوی تهیه شده نسبت به رویکرد سنتی آموزش جغرافیا موثر تر بوده است؟ 18- تا چه اندازه الگوی تهیه شده مانع از کناره گیری برخی از مخاطبین می شود؟ 19- تا چه اندازه الگوی تهیه شده در مخاطب اطمینان خاطر فراهم کرده است؟ 20- تا چه اندازه الگوی تهیه شده توانایی های معلم جغرافیا را آشکار کرده است؟ برای نمره گذاری چک لیست ها هم می توان از معیار های کیفی استفاده نمود و هم از معیار های کمی . با توجه به کمبود وقت و تفسیر پذیری معیار های کیفی ،این دسته از معیار ها توصیه نمی شود. برای کمی نمودن گزینه های ارزیابی هم می توان برای هر یک از سوالات ارزش سه قسمتی ( کم ، متوسط ، زیاد ) ویا ارزش 5 قسمتی ( بسیار کم ، کم ، متوسط ، زیاد و بسیار زیاد) در نظر گرفت . چنانچه در یک مرحله امکان انتخاب الگو های مطلوب فراهم نباشد می توان اجرا برنامه را در ومرحله پیش بینی کرد و در مرحله دوم تنها کسانی که از فیلتر ارزشیابی عبور کرده اند با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

الگو های تدریس جغرافیا بر مبنای فناوری اطلاعت

نمونه ای از الکو های تدریس مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات چهارشنبه، 20 خرداد، 1383 طراحی تدريس جغرافيا با رويکرد ICT نمونه ای از یک طرح درس جغرافیا با رویکرد ( ICT ) در یکی از دو وضعیت ( online ) یا ( offline ) طراحی شده توسط : دکتر مهدی چوبینه خرداد 13831383 1- عنوان درس 2- اهداف آموزشی ,اهداف رفتاری 3- سطح مخاطبین یا پایه تحصیلی 4- زمان در اختیار 5- وسایل مورد نیاز در تدریس 6- ارزشیابی تشخیصی 7- چگونگی آغاز درس : مقدمه – متن اصلی درس – موخره 8-تهیه سوالات میان تدریس پایان تدریس 9- طراحی فعالیت های داخل کلاسی 10- ارائه تکالیف یا تعریف پروژه در منزل 11- ارائه آدرس های قابل استفاده در تهیه اطلاعات مورد نیاز پروژه مثال در وضعیت ( offline ) در سطح 1 طرح تدریس جغرا فیا پایه دوم متوسطه با رویکرد ( ICT ) 1- جغرافیای ایران 2- دانش آموزان با جغرافیای طبیعی و انسانی ایران آشنا می شوند.-نسبت به مواهب خدادادی در کشور خود آگاهی می یابند. 3- دانش آموزان پایه دوم متوسطه رشته علوم تجربی 4- زمان کلاس 90 دقیقه 5- کامپیوتر با حداقل رم 256و 10 مگ حافظه ( ترجیحا لب تاپ ) ، پرده نمایش ( یا دیوار صاف و روشن ) ؛ فلاپی دیسکت ؛ نرم افزار power point ؛ کاغذ الگو برای طراحی ؛ ماژیک ؛ چسب ؛ قیچی ؛ پرینتر ( ترجیحا رنگی )؛ 6- سوالاتی برای دریافت سطح اطلاعات مخاطبین از جمله : نام کشور مورد مطالعه در این جلسه چیست ؟ چرا باید کشور خود را بشناسیم؟ ایران در کدام قاره قرار گرفته است؟ موقعیت کشور ایران به لحاظ طبیعی چکونه است؟ و... 7-باا ستفاده از نرم افزار پاور پوینت نسبت به ارائه اطلاعات اولیه جغرافیایی برای مخاطبین اقدام می شود. ضمن آن که دلایل اهمیت آگاهی هر کس از سرزمین خود را بیان می کنیم ، به مساله دفاع از میهن در صورت شناخت بهتر آن نیز اشاره می کنیم . در قسمت بدنه اصلی درس نیز اطلاعات جغرافیای طبیعی وانسانی را در تعدادی اسلاید ( که در صورت امکان با تصاویری همراه باشد ) به مخاطبین ارائه می کنیم . در قسمت موخره نیز ضمن نتیجه گیری در مورد موقعیت ممتاز کشور ایران و ثروت آن ؛ به عنوان تکلیف کلاسی از آن ها خواهیم خواست تا بروشور ها وتابلو هایی را در مورد موضوعات مختلف جغرافیای ایران تهیه کنند . از جمله گروهی به موضوع اقلیم ؛ ناهمواری ها ؛ رود ها دریا ها و دریاچه ها ؛ پوشش گیاهی ؛ خاک ؛ جمعیت و تبعات آن مانند مهاجرت ؛ تقسیمات سیاسی ؛ زندگی شهری و....... خواهند پرداخت 8- سوالات میان درسی بر اساس اقتضائات مطالبی که توسط معلم ارائه می شود ؛ مطرح خواهد شد. مثلا در زمینه اهمیت موقعیت ایران : چه کشور دیگری می شناسید که موقعیت مشابه ایران داشته باشد ؟ آیا شرایط طبیعی ایران در شکل گیری تمدن اولیه ایرانیان موثر بوده است ؟ در پایان درس نیز سوالاتی به منظور اطمینان از دریافت آموخته ها و تحقق اهداف آموزشی مطرح می شود . مثلا : ایران در کدام قاره واقع است؟ همسایگان ایران کدامند؟ جمعیت ایران چقدر است ؟ در ساله ای اخیر رشد جمعیت در ایران چگونه بوده است؟ و..... 9- در گروه های کاری نسبت به تهیه موادی که قسمت موخره به آن اشاره شده است اقدام می نمایند. 10 – با استفاده از امکانات شبکه های اطلاع رسانی اطلاعات بیشتری در مورد صادرات و واردات ایران تهیه کنید . ( فعالیت گروهی ) – هر یک آدرسی از سایت های مربوط به ایران را تهیه کنید ( فعالیت فردی ) 11-آدرس اول سایت دفتر ریاست جمهوری ایران است . آدرس دوم اطلاعات جغرافیای انسانی در مورد ایران را ارائه می کند . و سومین آدرس علاوه بر اطلاعات کامل جغرافیایی در مورد ایران در مورد سایر کشور ها هم مطالبی قابل استفاده عرضه می نماید.آخرین آدرس مربوط به اولین سایت آموزش جغر افیا به زبان فارسی در ایران است.که پاسخ گوی نیاز های علمی شماست. http://www.president.ir http://persia.org/Geography/geo.html http://www.nationbynation.com/Iran/geo.html http://chubineh.persianblog.com سه شنبه، 26 خرداد، 1383 طراحی تدريس جغرا فيا با رويکرد ICTقسمت دوم در بحث طراحی تدريس برای جغرافيا با رويکرد نوين در سطح ۱ مشخص شد که با دو وضعيت offline و online می توان نسبت به طراحی اقدام نمود . سطح ۲ با وضعيت online طراحی می شود و البته در اين شرايط بحث مقدماتی بودن پيش دانسته ها مد نظر خواهد بود . و عمدتا به عنوان امکانی برای ارتباط بين شرکت کنندگان ، استفاده می شود . ابتدائی ترين اين امکانات ، استفاده از پست الکترونيکی E-mail است.بنا براين حداقل امکانات شامل: رايانه ، پشتيبانی اينترنتی وفضا مجازی برای استفاده مجموعه معلمان در طراحی تدريس در اين سطح و اين رويکرد ( دامنه) . به اين ترتيب معلمانی که دوره های ICDL را گذارنيده باشند. در هر منطقه با يک ديگر تماس داشته و در يکی از جلسات سالانه خود نسبت به طراحی بخشی از فضا برای تبادل نظر حرفه ای استفاده می کنند. موضوع مورد تدريس در اين الگو ؛مخاطرات طبيعی است . وروش مورد استفاده ؛ فعاليت ميدانی يا field work است. از دانش آموزان خواسته می شود. تا با مراجعه به سايت منطقه خود در بخش جغرافيا نسبت به ثبت نام برای برنامه بازديد علمی اقدام نمايند.فرم های قبل و بعد از انجام بازديد ميدانی ، کروکی مسير ، ليست فعاليت هايی که توسط شرکت کنند گان در طول تدريس قرار است انجام شود. و نهايتا ، ليست وسايل و لوازم مورد نياز در طول بازديد را دريافت نمايند.در پايان تدريس نيز دانش آموزان تا تاريخ معينی نسبت به ارسال تکاليف خود از طريق پست الکترونيک به معلم اقدام می نمايند. نمونه ی ديگری از طراحی تدريس جغرافيا با رويکرد ICT در وضعيت offline تهيه شده توسط دکتر مهدی چوبينه ۱۳۸۳ موضوع درس : مخاطرات طبيعی مخاطبين: دانش آموزان پايه دوم متوسطه اهداف آموزشی : ۱-آشنايی با مخاطرات طبيعی ۲- استفاده از امکانات فناوری ارتباطات در برقراری ارتباط آموزشی ۳-استفاده از امکانات IT در برقراری تماس با مدارس از سوی مناطق آموزشی زمان تدريس: ۹۰ دقيقه ارزشيابی تشخيصی : ۱- انواع بلايای طبيعی کدام است؟ ۲- چگونه می توان از يک سايت اينترنتی استفاده کرد؟ ۳- آيا باامکان ارسال يک نامه توسط E-mail آشنا هستيد؟ ۴-راه های کاهش خسارت های ناشی از مخاطرات طبيعی کدام است؟ چگونگی آغاز درس: مقدمه درس؛ شامل توضيح در مورد موضوع درس ، روش تدريس ، چگونگی ثبت نام ، آدرس سايت پشتيبانی و محل ثبت نام و.... متن درس: توضيحات لازم در مورد موضوع مخاطرات طبيعی ، فعاليت هايی که در خلال تدريس قرار است انجام شود .تعيين وظيفه هر يک از شرکت کنندگان ، جستجو در مورد تعيين احتمال وقوع هر يک از مخاطرات طبيعی در محل مورد بازديد و چگونگی انجام تکاليف از قبل تعيين شده . موخره درس: در اين بخش به رفع ابهامات احتمالی مخاطبين پرداخته می شود. اين طرح شامل پرسشهای ميان تدریس و پايان درس به شکل مرسوم نخواهد بود و به جای آن فعاليت هايی برای حين بازديد تدارک می شود. از جمله : انواع اندازه گيری ها ( شامل اندازه گيری عرض کانال ها و سرعت آب رود ها به روش های تجربی ، اندازه کيری دانه بندی سنگ ها دسته بندی درصدی انواع دانه بندی يک نمونه از رسوبات که به شکل تصادفی انتخاب شده است و .....)؛ نمونه برداری ها ؛ ترسيم نيمرخ ها و کروکی ها ؛ پيش بينی انواع مخاطرات احتمالی در محل وذکر دلايل آن و.... طراحی تدريس جغرا فيا با رويکرد ICTقسمت سوم در سطح 3 این الگو ها یک وبلاگ یا وب سایت توسط کلاس طراحی شده و بوسیله سر گروههای تمام گروههای هر کلاس مطالب مورد نیاز فراهم شده و در اختیار همه انش آموزان قرار می گیرد . با تدارک تابلو هایی اعلانات ( صرفا در سایت میسر است) امکان تبادل نظر با سایرن در کلاس و یا سایر متخصصان در خارج از کلاس فراهم شده و دامنه یافته ها واطلاعت مدام افزایش می یابد . معلم در چنین سطحی ناظر حسن انجام جریان آموزشی است و در صورت ضرورت نسبت به حذف ، اضافه و اصلاح مطالب اقدام نمود و یا پاسخگویی سوالات دانشی ، روشی و تکنیکی مخاطبین است .و مراقب می نماید تا اهداف آموزشی مورد غفلت قرار نگیرد .( در صورت اجرای دوره آموزشی کارگاهی . به شکل عملی این سطح اجرا خواهد شد. ) به نظر می رسد این سطح چنانچه به درستی درک شده و به اجرا گذاشته شود . مقدمه ورود به جامعه مجازی فراهم شده و سطح قابلیت مخاطبان به حدی است که بسیار فراتر از رویکرد سنتی یادگیری اتفاق می افتد و مشکل تازه تری بروز می کند. آیا می توانید این مشکل را حدس بزنید؟

سابقه استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش جغرافیا :

شاید آغاز استفاده از رویکرد فناوری ااطلاعات در اموزش جغرافیا به اولین تلاشها برای ترسیم نقشه های پایه باز گردد . اما مطالعات آماری در حوزه جغرافیای جمعیت ، برنامه ریزی ناحیه ای در حوزه جغرافیای انسانی و مطالعات هیدولوژیکی ، ژئومورفولوژیکی و کلیماتولوژی در حوزه جغرافیای طبیعی بیشترین استفاده را در سالهای اولیه تولد این رویکرد برده اند . در زمینه مهارتهاو امکانات فناوری های جغرافیایی دو حوزه GIS و GPSحد اگثر استفاده را از این رویکرد برده اند .چه اساسا این دو مقوله بدون به کار بردن رویکرد فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان توسعه به حد امروز را نداشتند. به خصوص ارزش های نتایج تعیین موقعیت جغرافیایی در پروژ های فناوری فضایی ونظامی قدمتی بیش از سایر علوم برای جغرافیا در استفاده از این رویکرد مشخص می سازد . و فرایند تکاملی آن را شاید با تولید اولین عکس های هوایی در دوران جنگ جهانی اول قرین بدانیم و تا به امروز که تصاوریر رقومی ماهواره ای دنیایی تازه ای را برای فناوری های جغرافیایی پیش چشم آورده است. چرا ICT در مدارس استفاده مي شود؟ مدارس از ICT استفاده مي كنند تا بعد جديدي را به فرآيند يادگيري بيافزايند و همچنين باعث افزايش ارتباط ميان خانه و مدرسه بشوند.بعضي مدارس از سايت اينترنتي خودشان استفاده مي كنند تا منابع يادگيري را به صورت پيوسته(On Line) مهيا سازند. همچنين با توانايي ICT، بعضي مدارس قادرند با ارايه اطلاعات به والدين درباره حضور و غياب، پيشرفت‌و ديگر اطلاعات مدرسه جامعي مهيا سازند. تحقيقات نشان داده است كه به احتمال زياد دانش آموزان از ICT براي انجام تكاليفشان درخانه استفاده مي كنند. فوايد ICT در تعليم و تربيت و جنبه هاي گسترده زندگي اجتماعي موجب شده تا مدارس بيشتر كوشش كنند تا دانش آموزان قابليت استفاده از ICT را فرا بگيرند. از ديدگاه يادگيري، ‌استفاده موثر از ICT مي تواند به فوايدي در قالب : · انگيزش بالاتر · اعتماد به نفس بيشتر · سئوال پرسيدن بهتر · ترفيع قابليت كار با اطلاعات · بهبود مهارتهاي ارتباطي و اجتماعي منجر شود.· ترفيع يادگيري مستقل و پيشرفت در آن · بهبود ارايه مطالب · ايجاد قابليت هاي حل مسئله · بهبود « زمان انجام كار » خصوصاً، ICT مي تواند كودكان را به انجام موارد زير قادرسازد : · تركيب لغت ها و تصاوير براي توليديك كار« حرفه اي » · انجام كارها تلاش كمتر · آزمايش و ارائه ايده هايشان به روشهاي مختلف براي مخاطبان گوناگون · كاوش سكانسهاي موزيك وسرايش قطعات خودشان · بررسي واعمال تغييرات در مدلهاي كامپيوتري · ذخيره و كاربري مقادير بزرگ اطلاعات به راههاي مختلف · انجام سريع و آسان كارهايي كه بدون بهره گيري از ICT زمان زيادي مي برد.· استفاده از شبيه سازي براي تجربه مواردي كه تجربه آنها در زندگي واقعي بسيار دشوار يا خطرناك خواهد بود.· كنترل ادوات با روشن يا خاموش كردن موتورها، زنگ اخبارها و چراغها، يا با برنامه ريزي كردن آنها به نحوي كه نسبت تغييرات به نور يا حرارت واكنش نشان دهند· ارتباط از راه دوربا ديگران. [1] 1 در طی دهه های اخیر ، پژوهشگران موفق به کشف و معرفی بیش از 34 نوع سواد مفید ومدرن شده اند که سواد علمی با معنای مصطلح در نظام آموزشی ما ، تنها یکی از آنها محسوب می شود. از جمله سوادهای مفید و مدرن می توان به سواد فرهنگی ، سواد اجتماعی ، سواد سیاسی ،اقتصادی ،سواد رسانه ای ، سواد اطلاعاتی ، سواد کامپیوتری ،سواد اینترنتی ، سواد محیط کار و سواد خانوادگی ، سواد دیداری ، سواد شنیداری ، سواد گفتاری ،سواد نوشتاری و...بویژه سواد فن آوری اشاره کرد که هر یک تعریف ، استاندارد ها و راهکارهای توسعه خویش را دارند. [2] تاريخچه استفاده از رايانه در آموزش اگر روزگاري انواع فيلم‌هاي آموزشي، مستند، خبري، تفريحي و سفارشي ازطريق تلويزيون و نوارهاي ويدئويي به نام فناوري در حوزه‌ي تعليم و تربيت به كمك گرفته مي‌شدند و بهره‌وري كار را افزايش مي‌دادند، امروزه رايانه‌ها به عنوان فناوري پيشرفته چنين نقشي را ايفا مي‌كنند. رايانه‌ها در كلاس درس، در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي، در الگوسازي‌ها، در كتابخانه‌ها، در راهكارهاي تدريس، در حل مسائل و رفع مشكلات معلم و شاگرد تأثير بسياري دارد ولي همان‌طور كه فناوري سيطره‌ي وسيعي را دربر دارد. رايانه‌ هم به عنوان نوعي از اين فناوري، مفاهيم مختلفي را در ذهن متبادر مي‌سازد».[3] امروزه «يك قرن از آغاز استفاده از وسايل جديد آموزشي مي‌گذرد. به‌كارگيري اين ابزار در مدارس امريكا در سال 1900 آغاز شد. در ايران نيز از سال 1341 براي اين منظور اداره‌اي در وزارت فرهنگ تأسيس شد اما فن‌آوري آموزشي با مفهوم مشكل‌گشايي در امر آموزش همانند ساير كشورهاي در حال توسعه، چندان پيشرفتي نداشته است.»[4] هدف اساسي از منظور داشتن آموزش فناوري در برنامه‌هاي درسي، ايجاد «سواد فناوري» در سطوح گوناگون تحصيلي و بهره‌مند كردن تمام دانش‌‌آموزان از دستاوردهاي ارزشمند فناوري و مجهز كردن آن‌ها به سلاح لازم براي استفاده‌ي مفيد از آن است. در اين زمينه انگلستان، ژاپن و امريكا از پيش قراولان طي اين طريق بوده‌اند. گسترده‌ترين تلاش در اين زمينه از آن انجمن بين‌المللي آموزش فناوري است كه از سال 1994 با اجراي پروژه فناوري براي همه‌ي امريكايي‌ها به تهيه و تدوين بنيادهاي فلسفي و منطق ارائه، برنامه و نيز پيشنهاد چهارچوب استانداردها و بالاخره محتواي آموزش فناوري در سطوح گوناگون تحصيلي پرداخته است.[5] اگرچه در اشاعه‌ي يك پديده در مسائل آموزشي اختلاف ناچيزي وجود دارد اما بحث فناوري رايانه‌اي با ساير مقولاتي از اين دست، تفاوتي آشكار دارد و آن تفاوت اين است كه سرعت توسعه و گسترش اين فناوري با ساير پديده‌ها بسيار نامتجانس است. تصاعد هندسي رابطه زماني و مكاني در گسترش اين فناوري به نحوي بوده است كه بسياري از صاحب‌نظران را نيز مبهوت نموده است. از اين رو، ضروريست بخش عمده‌اي از توجه برنامه‌ريزان درسي و معلمان معطوف اين موضوع باشد و براي آينده‌ي نه چندان دور به اين مهم بپردازند. غفلت از اين نكته ‌ي اخير، تبعات ناخوشايندي در همه‌ي زمينه‌هاي آموزشي خواهد داشت. سواد رايانه‌اي: به نظر مي‌رسد مقدم بر آشنايي با سواد رايانه‌اي، مي‌بايست با سواد فناوري آشنا شويم و طبيعتاً مقدم بر سواد فناوري، لازم است خود فناوري را بشناسيم. فناوري يعني علم و فن انجام دادن كارها ازطريق كاربست دانش (يغما، عادل. 1380) و سواد فناوري عبارت است از: توانايي و قابليت افراد در فهم درست، اراده كردن، كاربرد و ارزيابي فناوري است. سواد فناوري بسيار فراتر از دانش مربوط به رايانه و كاربرد آن است. سواد فناوري، چشم‌اندازي كلي بر دانش، ماهيت، رفتار، قدرت و نتايج مترتب بر هر نوع فناوري از جانب هر شهروند است[6] و آموزش فناوري، بخشي از آموزش‌هاي مدرسه‌اي است كه با هدف ايجاد سواد فناوري، با رويكرد حل مسئله ازطريق موضوعات درسي گوناگون و با رعايت اصول فناوري طي برنامه‌ي درسي مشخص و به عنوان جزئي از آموزش عمومي رسمي، در مدارس عرضه مي‌شود و از آن‌جا كه فناوري در جامعه‌ي امروز امري بسيار مهم است، ضرورت دارد كه هر فرد از سواد فناوري به ميزان لازم برخوردار باشد و نيز از آن‌جا كه هدف از آموزش فناوري، ارائه‌ي دانش و اطلاعات فناوري به عنوان بخشي از آموزش‌هاي رسمي و پايه‌اي براي همه‌ي مردم است، مدرسه مناسب‌ترين مكان براي ايجاد و گسترش سواد فناوري است.2 سير تاريخي استفاده از فناوري آموزشي كه نهايتاً منجر به استفاده از رايانه در امر آموزش شد.[7] در دهه‌ي حاضر، احتمالاً تعريف سواد و بي‌سوادي با تعاريف متعارف متفاوت خواهد بود و شاخص باسوادي به قدرت بهره‌گيري از رسانه‌هاي ارتباطي خاص همانند رايانه و اينترنت مربوط خواهد شد. در اين حالت، نقش مدرسه همانند آن در دهه‌هاي گذشته نخواهد بود. خانه، رسانه‌هاي ارتباط جمعي، تكنولوژي نوين ارتباطات و… نيز نقش مدرسه را ايفا خواهند كرد و شايد اينترنت در پايان دهه‌ي اول اين قرن همانند تلفن، وسيله‌اي فراگير و مورد نياز بخش وسيعي از مردم قرار گيرد.[8] بنابراين، امروزه يادگيري مبتني بر رايانه و آموزش به كمك رايانه‌، جايگاه خاصي را در نظام‌هاي آموزش و پرورش پيشرفته‌ي جهان دارد زيرا با رشد سريع و لحظه به لحظه قابليت‌هاي رايانه‌اي و تأثير كاربردي آن در تمام ابعاد زندگي انسان‌ها، اعم از فردي و اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، تجاري، نظامي، اجتماعي، ديني، فرهنگي، آموزشي و… اهميت فرايند ياددهي-يادگيري رايانه در شرايط خاص جامعه ملي در ضرورت انطباق با جامعه جهاني بيش‌تر احساس مي‌شود.[9] از اين روست كه آشنايي با مهارت‌هاي اوليه استفاده از رايانه به عنوان پيش‌فرض سواد رايانه‌اي تلقي مي‌شود و اگر قرار باشد رايانه به‌عنوان يك عامل مؤثر در آموزش‌ها مورد استفاده قرار گيرد. بدون شناخت بنيادي آن و كسب مهارت‌هاي اوليه اين مهم صورت نخواهد پذيرفت و البته واضح است كه چنين امري يك باره اتفاق نخواهد افتاد كما اين كه در سير تاريخي استفاده از رايانه‌ها در امر آموزش نيز چنين موضوعي رخ نداد. نسل اول نرم‌افزارهاي رايانه‌اي كه در سوادآموزي به كار مي‌رفت به طور كلي از لحاظ نحوه‌ي برخورد ضعيف بود و كم و بيش همان تمرين‌هاي روي كاغذ را در صفحه‌ي نمايشگر نشان مي‌داد. مسئله‌ي ديگري كه به دگرگوني ممكن در مهارت‌هاي تشكيل‌دهنده سواد مربوط مي‌شود، مسئله‌ي مهمي است كه دو جنبه‌ي اصلي دارد. نخستين جنبه‌، آن است كه دگرگوني در واسطه‌ي حامل نوشتار مستقيماً خصلت مهارت‌هاي خواندن و نوشتن را تغيير نمي‌دهد بلكه در بيش‌تر موارد سبب تغيير حاشيه‌ها مي‌شود. بدين ترتيب، تا جايي كه رايانه‌ها به صورت وسايل كمك‌آموزشي استاندارد درآيند. برخي از عناصر «سواد رايانه‌اي» مانند آشنايي با صفحه كليد و دانش‌ پايه‌اي از ظرفيت‌هاي سيستم‌هاي واژه‌پردازي و لوازم پيوسته به آن‌ها به گونه‌اي فزاينده در انتظارات همگاني از مضمون سواد ادغام خواهد شد. درست همان‌طور كه ماشين حساب الكترونيك با مفاهيم شمارش يكي شده است. دومين جنبه به اين احتمال مربوط مي‌شود كه در بسياري از جوامع، انباشت به افزايش در آستانه حداقل قابل قبول سطح خواندن و نوشتن بينجامد. اين انباشت به اين دليل رخ مي‌دهد كه سواد به هيچ وجه مهارتي صرفاً ابزاري نيست بلكه با سوادي يا بي‌سوادي عموماً در موقعيت اجتماعي فرد عوارض دارد… سواد هم‌چنين وسيله‌ي نيل به آن صلاحيت آموزشي است كه ورود به انواع مقاله‌هاي پراعتبار و پردرآمد را ممكن مي‌سازد و در اين رقابت، براي دستيابي به صلاحيت بالاتري كه سبب امتياز آنان بر رقبا مي‌شود، درصدد برمي‌آيند كه از سطوح بالاتري از سواد برخوردار شوند.[10] [1] همان [3]- با يك گل بهار مي‌شود. نقدي بر جايگاه آموزش فناوري در نظام آموزش عمومي در ايران، همشهري، 24/7/80. [4] - تجهيزات آموزشي، زيربناي آموزشي، رسول رازقندي، نشريه صنايع پلاستيك، شماره 172. [5] -آموزش فناوري، تعاريف، ويژگي‌ها و استانداردها، فرخ‌لقا رئيس‌دانا، رشد تكنولوژي آموزشي، شماره 140. [6]و2 - همان منبع به نقل از بروشور آموزش فناوري، انجمن بين‌المللي آموزش فناوري. [7] - برنامه‌ريزي تلويزيون آموزشي، الن هنكاك، محبوبه مهاجر، نشر سروش، 1368. [8] - آموزش و پرورش در عصر بزرگ‌راه‌هاي اطلاعاتي، علي‌اصغر كاكوجويباري، اطلاعات 4/9/80. [9] -همشهري 24/7/80. [10] -كامپيوترهاي شخصي و سواد، كنت لوين، هادي غبراني، پيام يونسكو 242، مهر 1375، ص 33.

معیار های داوری در الگو های تدریس جغرافیا مبتنی بر فناوری اطلاعات

دکتر مهدی چوبینه Mehdi.choobineh@gmail.com فهرست مطالب 1- مقدمه 2- تعریف اطلاعات 3- تعریف فناوری اطلاعات 4- تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات 5- سابقه استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش جغرافیا 6- مهارتهای مورد نیاز معلم جغرافیا جهت استفاده از رویکرد فناوری اطلاعات 7- به راستی هدف توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات چیست؟ 8- در ارزشیابی الگوی تدریس چه مواردی مد نظر باید یاشد؟.ارزیابی عملکرد معلم و ارزیابی تغییرات مخاطبین ارزش یابی توسعه فناوری اطلاعات .ارزش یابی خلاقیت و نو آوری... 9- معیار های علمی – تخصصی 10- معیار های فنی ( فناوری اطلاعات ) 11- معیار های عمومی ( فنون و روشهای تدریس ) 12- معیار های زیبایی شناختی 13- معیار های ارزشی 14- چگونه یک چک لیست ارزشیابی الگوی تدریس جغرافیا مبتنی بر فناوری اطلاعات تهیه کنیم؟ 15- نمونه ای از چک لیست ارزشیابی الگوی تدریس جغرافیا 16- نمره گذاری در چک لیست های ارزش یابی 17- چه کسانی می توانند الگو های تدریس جغرافیا مبتنی بر فناوری اطلاعات را داوری کنند؟ ( حداقل مهارتهای لازم برای قضاوت الگو های تدریس چیست؟) 18- برخی از مشکلات موجود در الگو های تدریس جغرافیا با رویکرد فناوری اطلاعات 19- روش های تدریس سنتی+ فناوری آموزشی جدید 20- کجروی در برداشت های اولیه از رویکرد فناوری اطلاعات 21- سهم هر یک از ابعاد تخصصی و فناوری در الگو های تدریس جغرافیا مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات چه مقدار است؟ 22- رابطه میان . توسعه فناوری با افزایش میزان یادگیری دانش جغرافیا چگونه است؟ برفراری تعادلبین این دو 23- آیا قرار است رویکرد فناوری اطلاعات در آموزش جغرافیا جای معلم را بگیرد؟ 24- خلاصه و نتیجه گیری 25- فهرست منابع مقدمه: در ادبیات علمی روزگار ما به طور چشم گیر و روز افزونی با اصطلاحاتی مواجه هستیم که تا 5 سال قبل در منابع تخصصی نیز اثری از انها دیده نمی شد . به عنوان شاهدی براین مدعی نگاهی به فهرست تنها یک مجله رشد تکنولوژی اموزشی کافیست . برخی از این اصطلاحات عبارتند از : IT, ICT, e-book, e-learning, virtual school ,smart school,……. بحث ما در مورد فناوری اطلاعات و به عبارت کامل تر فناوری اطلاعات و ارتباطات است . و می خواهیم ضمن شناسایی اجمالی آن ، معیار هایی برای ارزیابی این مقوله در زمینه الگو های تدریس جغرافیا معرفی کنیم . به دلیل فقدان ادبیات لازم در حوزه دانش جغرافیا ، الزاما به سراغ دانش تخصصی محض این رویکرد می رویم و از دل آن نیاز های خود را جستجو ، پالایش و تبیین خواهیم نمود . و صد البته در این فرایند از تجارب گذشته برای روشن ساختن راه آینده استفاده بهسنه خواهیم نمود فناوري اطلاعات در جهان امروز چشم اندازهايي را براي جهانيان به ارمغان آورده است كه بر تمام ابعاد زندگي سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي انسان قرن بيست و يكم تاثيرگذاشته است، به گونه‌اي كه بيشتر فراگيرندگان را به سمت رايانه‌ها و آموزش كار با آنها سوق داده است. رايانه‌ها با فراهم كردن فرصت لازم براي تمرين و كسب دانش بشري و پرورش دانش‌آموزان، به آموزش مدرسه‌اي ياري مي‌دهند. سوالات اساسی در این زمینه می تواند چنین باشد: 1- فناوری اطلاعات از منظر مسایل آموزشی کدام است؟ ( چیستی) 2- هدف ما در به کار گیری فناوری اطلاعات در آموزش و پروش چیست؟(چرایی) 3- چگونه فناوری اطلاعات ما را در رسیدن به اهداف نظام آموزشی کمک خواهد کرد؟( چگونگی) 4- از چه زمان باید فناوری اطلاعات را به برنامه های آموزش زسمی وارد نمود؟(چه وقتی ) 5- چه کسانی در توسعه فناوری اطلاعات می توانند به مسایل آموزشی کمک نمایند؟( چه کسانی) در صورتی که این سوالات اساسی بدون پاسخ بمانند نه تنها مشکلی از مشلات برنامه های کلان اموزشی گشوده نخواهد شد ، که به آنچه با آن روبرو هستیم گره کور دیگری افزوده خواهد شد . نظریه پردازان معتقدند گه پدیده حاضر از نیم عمر بسیار کوتاهی برخودار است از این رو می باید نگاهی متفاوت به آنچه که در گذشته رخ داده است به آن داشت .الوین تافلر معتقد است موج اول تحولات زندگی بشر یا انقلاب کشاورزی 10 قرن به طول انجامید تا اهدافش محققگردد.موج دوم یا انقلاب صنعتی زمانی معادل 3 قرن را برای تحققاهدافش نیاز داشت و موج سوم یا انقلاب اطلاعات و ارتباطات شاید در کمتر از چند دهه اهداف خود را محقق ببیند و چنانچه قول برخی از اندیشمندان این حوزه را اغراق آمیز تلقی نکنیم مج چهارم یا انقلاب جامعه مجازی ممکن است در کمتر از یک دهه به ثمر بنشیند.به همین جهت است که ضرورت شناخت دقیق ابعاد تحولات ناشی از ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشیاری لازم برای ورود به جامعه اطلاعاتی ف امری اجتناب ناپذیر است.متاسفانه این پدیده نیز همچون سایر پدیده های نو در نظام آموزشی ما در بدو امر گرفتار نوعی بیماری شایع در چنین مواردی شد و دسته بندی تفکرات گوناگون صاحبان نگرش به مقوله فناوری اطلاعات خارج از حوصله این مقاله است . یکی از ضرورت های اولیه توسعه فناوری اطلعات و ارتباطات در نظام آموزشی ما پالودن این تفکرات گوناگون و تغییر و اصلاح تعابیر متنوع از این رویکرد است. یکی از نگاههای زیان بار به این رویکرد ، نگاه ابزاری به فناوری اطلاعات است.فقدان یک نگاه کلان به موضوع فناوری اطلاعات و محروم کردن آن از یک رویکرد توسعه ای ( به خصوص در حوزه منابع انسانی ) سبب انحراف به سوی رویکرد ابزرای شده است . فناوری اطلاعات پیش از آنکه یک سیستم سخت افزاری باشد ، یک نظام فرهنکی و فکری است . با اندیشیدن محدود به آن ، سبب محدودیت قابلیتهای آن خواهیم شد. كاربرد فناوري هاي جديد اطلاعاتي و تغييرات سريع آن، موجب بروز تحولات بسيار در كليه جنبه‌هاي يادگيري و آموزش شده است. شبكه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي بويژه اينترنت چهره آموزش سنتي و تعامل ميان معلم و شاگرد را در تمام سطوح آن از پيش دبستاني تا دانشگاهي دگرگون كرده‌اند. به سبب اهميت فناوري و ايجاد فرهنگ مناسب براي بهره‌گيري از آن، آموزش در مورد فناوري‌ها از همان كودكي و در دوران دبستان در برنامه درسي كشورهاي پيشرفته گنجانده شده و دانش‌آموزان از اوان كودكي با اصطلاحات فناوري و نحوه استفاده از آن آشنا ميشوند. به اين دليل در بسياري از كشورها برنامه هاي ملي و بنيادي، در بخش آموزش و پرورش در زمينه دسترسي به فناوريهاي نو اطلاعاتي و ارتباطي بوسيله دولت پيش بيني و به اجرا گذاشته شده است كه از جمله ميتوان به برنامه سواد فناوري اطلاعات – ارتباطات ايالات متحده آمريكا، برنامه ملي يادگيري در انگلستان، برنامه ملي يادگيري در انگلستان، برنامه ملي تحول در آموزش و پرورش كشورهاي آلمان و فرانسه اشاره كرد. همچنين تجربه كشورهايي چون ژاپن و كره جنوبي در سالهاي اخير به خوبي نشان مي دهد كه تغيير و بازنگري در ساختار آموزش و پرورش در ادوار تاريخي در حفظ و بقاي رشد و توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ملت‌ها تاير حياتي داشته است. خوشبختانه در ايران نيز، از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران طرحهاي راهبردي كلان و اجراي طرحها در وزارت آموزش و پرورش در سطح متوسط و خرد مورد توجه واقع شده است. آنچه در ديدگاه ميان مدت از سوي دولت به منزله طرح ميان مدت براي سالهاي 83-1381 در حوزه برنامه‌هاي اجرايي مصوب جلسه هيأت دولت مورخ تيرماه 1381 در قالب طرح راهبردي كلان موردنظر واقع شده موسوم به «طرح راهبردي گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت ديجيتال نيروي انساني كشور» نام دارد كه مبين اهميت و توجه مقامات ذيصلاح كشور در خصوص انتقال آموزش سنتي به آموزشهاي الكترونيكي و تجهيز كودك و نوجوان ایراني به مهارتهاي رايانه‌اي در بلندمدت است. بر اين قرار پيش زمينه جامعه اطلاعاتي ايران با توجه به نهادهاي پايه آموزش متاثر از توسعه و گسترش فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات در وزارت آموزش و پرورش كشور است. لذا با توجه به تحولات ناشي از بروز پديده فناوري اطلاعات – ارتباطات و تغيير نيازهاي دانش‌آموزان، لازم است آموزش و پرورش بر توانمندسازي دانش‌آموزان براي يادگيري مستمر و بازانديشي درباره مفهوم فرايند ياددهي- يادگيري تاكيد داشته باشد. [1] عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمی باشد.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند می توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت میکنند. اما بی شک- بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند.این امرسبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظورآموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیرشود. با ظهور و گسترش اینترنت- این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفاده قرارگرفت[2] مدرسه فردا شماره 2 دوره دوم – آبان 84 – سر مقاله آسیب شناسی رویکرد فناوری اطلاعات در نظام آموزشی کشور – سایت آموزش جغرافیا در ایران

Monday, December 12, 2005

آيا مهاجرت انسان اوليه ناشی از يک خشکسالی گسترده بود؟

خبرنگار علمی بی بی سی
دانشمندان به يک بحران عمده آب و هوايی که ده ها هزار سال قبل در آفريقا روی داد و به گفته آنها احتمالا تاريخ تکامل انسان را به
مسير تازه ای انداخت پی برده اند. محققان در نشست انجمن ژئوفيزيک آمريکا در سانفرانسيسکو گفتند که قاره آفريقا در آن زمان گرفتار خشکسالی عظيمی که هزاران سال ادامه داشت شد. اين يافته حاصل شواهدی است که از رسوبات حفر شده در بستر درياچه مالاوی و تانگانيکا در شرق آفريقا و درياچه بوسومتوی در غنا به دست آمده است. اين شواهد وجود بحرانی اقليمی در حدود 70 هزار سال قبل زمانی که بوسومتوی کاملا خشک شد را آشکار می کند. درياچه مالاوی که هم اکنون دريايی محصور در خشکی به طول 500 کيلومتر است در آن زمان به آبگيری به طول حداکثر 10 کيلومتر تقليل پيدا کرد. تنها يک خشکسالی طولانی در سراسر قاره می توانسته چنين تاثيری به جا بگذارد. نکته جالب توجه درباره وقوع اين حادثه اين است که از لحاظ زمانی به نظريه حوا درباره تکامل انسان گره می خورد. براساس اين نظريه جد همه انسان های امروزی به گروهی شامل تقريبا 10 هزار نفر که در آن زمان در شرق آفريقا زندگی می کردند می رسد. بلافاصله پس از پايان آن بحران، جمعيت های انسانی به سرعت گسترش يافت و بسياری از اجداد ما به تدريج خروج از آفريقا به خاور ميانه و ورای آن به آسيا و اروپا را آغاز کردند. دانشمندان بيش از پيش قانع شده اند که وقايع فاجعه بار در عمق تاريخ همواره مسير تکامل انسان را به جهات تازه ای انداخته است. اين ايده کنجکاوی دانشمندان را برانگيخته که ممکن است ما وجود خود را مديون گروه کوچکی از بازماندگان بحرانی با ابعاد عظيم باشيم.

Saturday, December 10, 2005

حفاظ الکتريکي بر روي ماه

واحدخبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور-فضانوردان با انجام سفرهاي فضايي خود را در معرض تشعشعات کيهاني و تابش هاي مضرخورشيدي که عمدتا از ذرات پر سرعت الکترون و پروتون تشکيل شده اند ، قرار مي دهند که باعث بروز سرطان و ديگر ناسازگاري ها در بدن آنها مي شود.يکي از ساده ترين راهها براي مقابله با اين مشکل استفاده از بتون مي باشد مانند سازه هايي که در اطراف راکتور هسته اي وجود دارد اما ساختن يک فضاپيماي بتوني ايده معقولانه اي نيست همين امر باعث شده تا دانشمندان ناسا تلاش هاي بسياري در اين زمينه انجام دهند و مواد گوناگوني را براي مقاومت در برابر اين تشعشعات امتحان کنند مانند آلومنيوم، پلاستيک هاي پيشرفته و هيدروژن مايع که هر کدام داراي نقص هايي بوده و عملا قابل استفاده نمي باشد اما گزينه اي هوشمندانه براي رفع اين مشکل وجود دارد :استفاده از يک ميدان بزرگ الکترو مغناطيس براي محافظت فضانوردان . مي دانيم بار هاي هم نام يکديگر را دفع مي کنند ، پس مي توان فضانوردان را در مکاني مستقر کرد که توسط يک ميدان الکترومغناطيس احاطه شده و اين ميدان الکتريکي هم بار با تشعشعات ساطع شده از محيط باشد.البته بسياري از کارشناسان در مورد احداث چنين پايگاهي بر روي ماه بدبين اند اما در ميان آنها چارلز بولر و جان لين پژوهشگران ناسا در مرکز فضايي کندي و مسئول تحقيق بر روي اين پروژه عقيده دارند اين کار قابل اجراست.بولر مي گويد: استفاده از ميدان الکترومغناطيس براي حفاظت از فضانوردان ، ايده اي بود که در دهه 1950 ارائه شد اما طرح هاي داده شده بسيار ابتدايي و ناشيانه بود ولي طرح هاي امروز بسيار جامع و عملي است