Monday, December 19, 2005

نمونه چک لیست های ارزیابی الگو های مبتنی بر فناوری اطلاعات

دو نمونه از چک لیست های ارزشیابی الگو های تدریس جغرافیا با رویکرد فناوری اطلاعات 1- آیا مطالب تهیه شده با اهداف برنامه درسی جغرافیا هماهنگ است؟ 2-آیا مطالب تهیه شده با توجه به نظریه های آموزشی جغرافیا و رویکرد فناوری اطلاعات تهیه شده است؟ 3- آیا الگوی تهیه شده با اهداف جغرافیا در دوره تحصیلی سازگاری دارد؟ 4- آیا الگوی تهیه شده با زمان در اختیار هماهنگ است ؟( استفاده از این رویکرد منجر به از دست رفتن فرصت های آموزشی در اختیار معلم نمی شود؟) 5- آیا مطالب تهیه شده در رویکرد جدید از اهمیت و اعتبار علم جغرافیا ی بر خورد دار است؟ 6- آیا الگوی تهیه شده با تجارب و آموخته های قبلی جغرافیا نزد مخاطبان هماهنگ است؟ 7- آیا مطالب تهیه شده با ویژگی ها ، ذوقیات و علائق مخاطبان همخوانی دارد؟ 8- آیا الگوی تهیه شده زمینه های یادگیری های بعدی جغرافیا را درمخاطبان تقویت می کند؟( مجب خاموشی یادگیری نمی شود؟) 9- آیا الگوی تهیه شده با ساختار علمی جغرافیا هماهنگ است؟ 10- آیا مطالب تهیه شده با تجارب روزمره مخاطبین ارتباط دارد؟ 11- آیا مطالب تهیه شده با ارزش های جامعه همخوانی دارد؟ 12- آیا الگوی تهیه شده با توجه به حوزه امکانات و محدودیت های مدارس انعطاف لازم را دارد؟ 13- آیا الگوی طراحی شده فرصت های لازم برای فعال ساختن فراگیران(به كارگيري دست ، حواس ، عواطف و قوه تفكر ) در زمینه آموزش جغرافیا را فراهم می کند؟ 14- آیا الگوی تهیه شده زمینه ی رشد و توسعه توانایی ها و مهارتهای یادگیری مادم العمر جغرافیا را برایمخاطبان فراهم می کند؟ 15- آیا برنامه تدریس تهیه شده با نیاز های فعلی و آتی جامعه هماهنگی دارد؟. 16-آیا الگوی تدریس جغرافیا که تهیه شده زمینه لازم برای تقویت تربیت مهارتهای شهروندی رافراهم می کند؟ 17- آیا طرح تدریس جغرافیا که تهیه شده زمینه لازم برای فعالیت های چند گانه یاد گیری را در مخاطبان فراهم می کند؟ 18- آیا برنامه نوشته شده ی جغرافیا زمینه لازم برای فعالیت های جمعی و یادگیری مشارکتی را در دانش آموزان ایجاد می کند؟ 19- آیا الگوی تهیه شده ی جغرافیا زمینه لازم برای ایجاد تفاهم به منظور حل مسائل جهاني و بين المللي (مانند : آلودگي محيط زيست ، بحران ارزش ها ، بحران انرژي و ... ) را در فراگيران فراهم می نمايد ؟. 20- آیا الگوی تهیه شده جغرافیا به گونه اي انتخاب شده است كه زمينه شكوفايي و رشد استعدادها و توانايي هاي بالقوه فراگيران را تقويت نمايد ؟. 21- آیا طرح درس جغرافیا که تهیه شده ،توانايي ها و علايق دانش آموزان را براي ادامه ي تحصيل و انتخاب شغل و حرفه مناسب در آينده تقويت می نمايد؟ . 22- آیا برنامه تهیه شده یجغرافیا ، از نظم منطقي برخوردار است؟ نمونه دوم: 1- تا چه اندازه الگوی تهیه شده اطلاعات اساسی و پایه جغرافیا را با حداقل امکانات آموزش می دهد؟ 2- تا چه اندازه الگوی تهیه شده در یاد گیرنده انگیزه یادگیری و استفاده از حغرافیا و فناوری اطلاعات را تقویت می کند؟( معیار آموزشی) 3- تا چه اندازه الگوی تهیه شده قوانین علمی هنری را رعایت کرده است؟ 4- تا چه اندازه الگوی تهیه شده روند آموزش خلاق را در یادگیری تقویت می کند؟( معیار آموزشی) 5- تا چه اندازه الگوی تهیه شده به جای تقلید از خلاقیت حرفه ای بهره گیری شده است؟( نو آوری) 6- تا چه اندازه الگوی تهیه شده از موارد متنوع فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شده است؟ 7- تا چه اندازه الگوی تهیه شده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری غیر فعال استفاده شده است؟(لوح فشرده.دیسکت.میکرو فیلم.....) 8- تا چه اندازه الگوی تهیه شده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری فعال استفاده شده است؟ ( ایتنرنت . اینرانت . اکسترانت . بانک های اطلاعاتی.. رادید . تلویزیون . تلفن موبایل.فکس.هد ست . وب کم....) 9- تا چه اندازه الگوی تهیه شده به موضوع آموزش از طریق بازی و سرگرمی توجه کرده است؟ 10- تا چه اندازه الگوی تهیه شده با فراگیر تعامل دارد؟ 11- تا چه اندازه الگوی تهیه شده به نیاز ها و پیش نیاز های اهداف آموزشی جغرافیا توجه کرده است ؟ 12- تا چه اندازه الگوی تهیه شده در یادگیری جغرافیا موثر بوده است؟ 13- تا چه اندازه الگوی تهیه شده دانش مکمل محتوای درسی جغرافیا را مد نظر داشته است؟ 14- تا چه اندازه الگوی تهیه شده به تقویت مهارت های عملی جغرافیا به مخاطب کمک کرده است؟ 15- تا چه اندازه الگوی تهیه شده به عمق مسایل اساسی آموزش جغرافیا تاکید دارد؟ 16- تا چه اندازه الگوی تهیه شده به نظام ارزشی جامعه توجه کرده است؟ 17- تا چه اندازه الگوی تهیه شده نسبت به رویکرد سنتی آموزش جغرافیا موثر تر بوده است؟ 18- تا چه اندازه الگوی تهیه شده مانع از کناره گیری برخی از مخاطبین می شود؟ 19- تا چه اندازه الگوی تهیه شده در مخاطب اطمینان خاطر فراهم کرده است؟ 20- تا چه اندازه الگوی تهیه شده توانایی های معلم جغرافیا را آشکار کرده است؟ برای نمره گذاری چک لیست ها هم می توان از معیار های کیفی استفاده نمود و هم از معیار های کمی . با توجه به کمبود وقت و تفسیر پذیری معیار های کیفی ،این دسته از معیار ها توصیه نمی شود. برای کمی نمودن گزینه های ارزیابی هم می توان برای هر یک از سوالات ارزش سه قسمتی ( کم ، متوسط ، زیاد ) ویا ارزش 5 قسمتی ( بسیار کم ، کم ، متوسط ، زیاد و بسیار زیاد) در نظر گرفت . چنانچه در یک مرحله امکان انتخاب الگو های مطلوب فراهم نباشد می توان اجرا برنامه را در ومرحله پیش بینی کرد و در مرحله دوم تنها کسانی که از فیلتر ارزشیابی عبور کرده اند با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home