Wednesday, June 30, 2004

روش های تدریس و... قسمت9.

اهداف کلی سنجش و اندازه گیری در نظام آموزشی : 1- روش های سنجش و اندازه گیری اطلاعات مفیدی را درباره دانش آموزان فراهم می کند که معلم بر اساس این اطلاعات ، دانش آموزان را بهتر می شناسد و امکانات لازم را برای رشد و تکانل آنان فراهم می آورد. 2- بر اساس اطلاعات حاصل از روش های سنجش و اندازه گیری می توان دانش آموزان را در شناخت بهتر خود یاری کرد و به این وسیله آنان را به اتخاذ تصمیم های عاقلانه در موقعیت های مختلف زندگی قادر خواهد ساخت. 3- با استفاده از روش های سنجش و اندازه گیری، معلمان از تفاوت های فردی مخاطبین آگاه می شوند. و آنان را در حل مسائل و مشکلات شخصی و کسب سازگاری مطلوب یاری می کنند. 4- اطلاعاتی که بر مبنای روش های سنجش و اندازه گیری به دست می آید مشاوران را در جریان راهنمایی تحصیلی یا شغلی دانش آموزان کمک می کند. روش های سنجش و اندازه گیری : به طور کلی سنجش و اندازه گیری مبتنی بر دو روش است:1- روش مشاهده 2- روش آزمون ( امتحان) مشاهده :یعنی مطالعه و بررسی در اعمال و رفتار واقعی فرد در موقعیت های عادی زندگی. مشاهده شامل دو نوع است : مشاهده خارجی و مشاهده شخصی. مشاهده خارجی: نوعی مشاهده است که شخص ، رفتار فرد دیگر را در موقعیت های گوناگون تحت مطالعه قرار می دهد. مشاهده شخصی : نوعی مشاهده است که شخص درباره اعمال و رفتار خود به مطالعه می پردازد و نتایج مطالعات خود را به دیگری گزارش می دهد. آزمون : وسیله ای عینی و محاسبه شده است برای اندازه گیری نمونه ای از حالات و رفتار معین فرد. از امتیازات روش آزمون بر روش مشاهده آن است که اندازه گیری رفتار آدمی از طریق آزمون ها عینی تر از روش مشاهده است و نتیجه ارزیابی کمتر از مشاهده تحت تاثیر قضاوت و نظرات شخصی آزمایش کننده قرار می گیرد. ضمن آن که هم سریع تر انجام می شو.د و هم تعداد بیشتری را می توان در یک مرحله ارزیابی کرد. انواع آزمون : در ساده ترین شکل می توان آزمون ها را از نظر دقت ساخت ؛ از نظر موضوع و از نظر وسیله واجرا دسته بندی نمود. آزمون ها از نظر دقت ساخت: معلم ساخته یا استاندارد شده . آزمون ها از نظر موضوع : پیشرفت تحصیلی ؛ هوش و استعداد تحصیلی ؛رغبت ؛ شخصیت. آزمون ها از نظر وسیله و اجرا : آزمون کلامی ( شفاهی و کتبی) ؛ آزمون غیر کلامی ( تصویری و ابزاری ) ؛ مختلط ؛ فردی ؛ گروهی . اشاره شد که برای اندازه گیری تغییرات بوجود آمده دردانش آموزان ، معلم از ابزاری به نام آزمون یا امتحان استفاده می کند. بنابراین می توان چنین استنباط کرد که امتحان اطلاق خاص آزمون در زمینه اندازه گیری پیشرفت تحصیلی است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home