Monday, June 28, 2004

تحليل محتوای کتاب انديشه های نو در فلسفه جغرافيا (۵)

لوئی:الف لوئی برنامه ریز معروف ، ارتباط با ساختار رشته درسی ، قائل بودن به مفاهیم اساسی و کلیدی ، پایه بودن برای آموزش های بعدی ، ارتباط با مسائل روز و مرتبط بودن با مواریث فرهنگی را معیار های انتخاب محتوا می داند. از مجموع این نظرات چنین استنباط می شود که در واقع معیار های انتخاب محتوا متناسب و متناظر با معیار های انتخاب اهداف می باشند . از این رو هر گاه اراده ای بر تحلیل محتوا قائم گردد ، ناگزیر به رجعت به اهداف روشن و مدون خواهد بود. حال اگر این سوال بنیادی مطرح شود که " چرا تحلیل محتوا می کنیم؟" پاسخ دور از دسترس نخواهد بود .یافتن نسبت بین اهداف و محتوا به منظور بهبود محتوای موجود ، علت اصلی تحلیل محتوا خواهد بود. بنابراین لازم است بدانیم که چه کسانی می توانند تحلیل محتوا کنند و اساسا تحلیل محتوا چیست؟ بررسی و انتخاب محتوا براساس معیار های بیان شده می تواند تا حدودی از طریق مطالعه توام با دقت نظر مدرسان همان محتوا انجام شود در صورت دوم استفاده از تکنیک تحلیل محتوا می تواند به تحلیل گر کمک نماید تا استباطی منصفانه و به دور از تعصبات شخصی ارائه کند. تعریف تحلیل محتوا : فن پژوهشی عینی ، اصولی و احتمالا کمٌی در محتوا به منظور تفسیر آن را تحلیل محتوا می دانند. تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارتست از قرار دادن اجزای یک متن ( کلمات ، جملات، پاراگراف هاو امثالهم بر حسب واحدهایی که انتخاب می شود)در مقولاتی که از پیش تعیین شده اند. البته تحلیل محتوا تنها محدود به متن و نوشته نمی شود، بلکه می تواند شامل سایر مطالب از جمله تصاویر ، نقشه ها و نقاشی ها و نمودار ها نیز باشد. مواردی از تحلیل محتوا: 1- تحلیل محتوا به منظور مشخص ساختن انواع مفاهیم و مطالب به کار رفته 2- تحلیل محتوا به منظور تعیین اهداف آموزشی ( طریقه ای عکس حالت اول) 3- تحلیل محتوا به منظور بررسی معیار های انتخاب محتوا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home