Monday, June 28, 2004

روش های تدریس و ...(3)

اهداف کلی درس: 1- آشنایی با روش های تدریس در برنامه های آموزشی 2- آشنایی با موضوع بررسی کتاب های درسی ؛ تحلیل محتوا 3- آشنایی با روش های ارزشیابی اهداف رفتاری: در پایان این درس قادر خواهید بود: 1-فرایند تولید یک کتاب درسی را بیان کنید 2- چگونگی انتخاب محتوای یک کتاب درسی را توضیح دهید 3- چگونگی سازماندهی محتوای یک کتاب درسی را تشریح کنید 4- اجزا و عناصر اصلی و فرعی یک کتاب را بشناسید 5- روابط میان اجزا و عناصر یک کتاب را تشخیص دهید. 6- محتوای یک کتاب درسی را تحلیل کنید. 7- روش های تدریس قابل استفاده در یک کتاب درسی را معرفی کنید 8- ابزار مناسب برای ارزشیابی یک کتاب تهیه کنید. 9- طراحی مناسبی برای ارائه یک درس انجام دهید 10- درسی را که انتخاب کرده اید به کلاس ارائه دهید. 11-.... معرفی روش کار : 1- در هر جلسه کلیاتی در مورد یکی از بخش های مربوط به این درس ارائه می شود. 2- شرکت کنندگان کلاس در گروه های کار نسبت به موضوع مطرح شده ضمن تعامل با یکدیگر ، یافته های خود را برای فعالیت فردی اعمال می کنند. 3- از نیمه دوره به بعد کلاس توسط شرکت کنندگان اداره می شود و در هر جلسه به تناسب زمان در اختیار تعدادی از شرکت کنندگان فعالیت های خود را ارائه می نمایند. 4- ارزشیابی از شرکت کنندگان بر اساس میزان فعالیت در کلاس ، حضور در کلاس،نوآوری و خلاقیت، انجام پروژه پایانی، ارائه یافته ها کار عملی به کلاس و آزمون کتبی خواهد بود. منابع قابل استفاده: 1- برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی؛ دکتر علی میرزا بیگی- نشر یسطرون- 1380 – فصل پنجم 2- برنامه ریزی درسی ( راهنمای عمل)- دکتر حسن ملکی – انتشارات مدرسه 1376-صفحات 47 تا58 و 116 تا 120 3- راهنمای عمل برنامه ریزی درسی – ادری و هاوارد نیکلس – دکتر داریوش دهقان- انتشارات قدیانی-1377 – صفحات 62 تا 73 4- مبانی برنامه ریزی آموزشی – برنامه ریزی درسی مدارس – الف لوی – فریده مشایخ-انتشارات مدرسه 1362- بخش نخست 5- اصول برنامه ریزی درسی – دکتر کورش فتحی واجارگاه- نشر ایران زمین-1377- فصل چهارم 6- تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی – ال،آر، هولستی – دکتر نادر سالار زاده امیری- دانشگاه علامه طباطبایی- 1380 7- راهکار های آموزش جغرافیا- دکتر سیاوش شایان و دیگران – نشر شورا - 1377 چگونگی انجام پروژه پایانی این درس: 1- یک کتاب درسی را به دلخواه انتخاب کنید. 2- مشخصات شناسنامه ای کتاب را ثبت کنید. 3- اهداف کتاب را معین نمایید 4- رویکرد کتاب را مشخص کنید. 5- اهمیت و ضرورت آموزش کتاب را بیان نمایید. 6- اجزای اصلی و فرعی کتاب را به تفکیک معین کنید. 7- انطباق ملاک های سازماندهی محتوا را در کتاب مشخص کنید. 6- ارتباط طولی و عرضی محتوا را مشخص کنید. 9- روش های تدریس قابل استفاده در کتاب را با ذکر دلیل معرفی نمایید. 10- روش های ارزشیابی فابل استفاده در کتاب را با ذکر دلیل بیان کنید.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home