Monday, June 28, 2004

تحليل محتوای کتاب انديشه های نو در فلسفه جغرافيا (۶)

4- تحلیل محتوا به منظور تعیین نقاط ضعف و اصلاح برنامه.
۵- تحلیل محتوا به منظور بررسی میزان در گیر شدن یاد گیرنده با محتوای کتاب
. در ادامه این مبحث با استفاده از روش ویلیام رومی نسبت به تحلیل محتوا کتاب مورد نظر از جنبه داشتن مشخصه های یک کتاب آموزشی ، اقدام شده است . لازم به گفتن است که تنها در یک بعد این روش یعنی تحلیل و ارزشیابی متن با فرض در نظر گرفتن جملات کتاب ، به جز سر فصل ها ، شرح زیر اشکال ؛ منحنی ها یا پیشگفتار فصل ها این تحلیل صورت گرفته است و تحلیل و ارزشیابی شکل ها؛بررسی و تعیین شاخص فعالیت های پیشنهاد شده؛تحلیل و ارزشیابی پرسش های پایان فصول؛ و تحلیل و ارزشیابی خلاصه فصول به فرصتی دیگر موکول می گردد. برای این منظور ده صفحه از کتاب به طور تصادفی انتخاب شده است.و جملات این صفحات در دسته های زیر قرار داده شده است: 1- بیان حقایق ( a ) 2- بیان نتایج و اصول توسط مولف ( b ) 3- ارائه تعریف ( c ) 4-پرسش هایی که پاسخ آن بلافاصله توسط مولف داده شده است. ( d ) 5- پرسش هایی که پاسخ دادن به آن مستلزم آن است که یاد گیرنده مفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل کند.( e) 6- از یاد گیرنده خواسته شده نتایج را بیان کند.( f ) 7- از یاد گیرنده خواسته شده فعالیتی انجام دهد و نتایج آن را تجزیه و تحلیل کند. ( g ) 8- پرسش هایی که برای جلب توجه یاد گیرنده ارائه شده و توسط مولف بلافاصله به آن جواب داده نشده است. ( h )

0 Comments:

Post a Comment

<< Home