Monday, June 28, 2004

روش های تدریس وبررسی کتابهای درسی)2(

فعالیت های عملی درس: انتخاب یک کتاب ثبت مشخصات کتا ب درسی تعیین اهداف کتاب تعیین رویکرد کتاب تعیین ضرورت و اهمیت آموزش آن کتاب تعیین اجزای اصلی و فرعی کتاب مورد نظر بررسی انطباق ملاک های سازماندهی محتوادر کتاب مورد نظر تعیین ارتباط طولی و عرضی محتوا در کتاب مورد نظر روش های تدریس قابل استفاده برای کتاب مورد نظر روش های ارزشیابی قابل استفاده در کتاب موردنظر تهیه ابزاری برای تحلیل محتوای کتاب مورد نظر تهیه یک طرح درس از بخشی از کتاب مورد نظر و ارائه آن به کلاس تهیه فعالیت های مکمل یادگیری برای یک درس از کتاب مورد نظر و ارائه آن به کلاس تهیه نمونه ابزار های اندازه گیری برای سنجش کتاب مورد نظر آزمون تشخیصی: 1- به نظر شما تحلیل محتوا چیست؟ 2- چه روش های تدریسی را می شناسید؟ 3- ارزشیبابی چیست و به چه علت انجام می شود؟ 4- انتظارات خود را از درسی که انتخاب کرده اید بیان کنید.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home