Tuesday, June 29, 2004

روش های تدریس و... قسمت 4 .

11- ابزاری مناسب برای تحلیل محتوای کتاب مورد نظر تهیه کنید. 12- یک طرح درس کلی و یک طرح درس نمونه از کتاب تهیه کنید. 13- فعالیت های مکمل یاد گیری برای یک درس از کتاب تهیه کنید. 14- نمونه ای از ابزار ارزشیابی از کتاب مورد نظر تهیه کنید. 15- مطالب تهیه شده را به کلاس ارائه نمایید. آموزش چیست؟ در شکل عام آموزش یعنی فرایندی که به مدد آن تصور فرد از آینده گسترش می یابد و غنی تر می شود.آموزش را نمی توان تغییر و تحولاتی که به صورت مجرد در فرد رخ می دهد ، تلقی کرد . زیرا آموزش در حقیقت برآیند تعامل فرد با محیط دائما در حال تغییر است. هدف غایی یک نظام آموزشی ، تقویت توانایی عملی افراد برای پیش بیتی وقایع و سازگاری با تحولات از طریق ذهنی و کسب اطلاعات است. در شکل خاص ؛ آموزش به مجموعه آن چه که انسان در طول حیات خود چه به صورت منظم یا نامنظم ، سازمان یافته یا سازمان نیافته ، با قصد قبلی یا بدون قصد قبلی ، با ساختار ی مشخص یا بدون ساختار معین فرامی گیر را آموزش می نامند. انواع آموزش : 1- آموزش ضمنی 2- آموزش رسمی 3- آموزش غیر رسمی آموزش ضمنی هر آن چه که انسان در طول عمر خود ، به گونه ای سازمان نیافته . نامنظم در زمینه های دانش، مهارت و نگرش فرا می گیرد ، آموزش ضمنی اتلاق می گردد. تجربیات شخصی ، مطالعه آزاد، وسایل ارتباط جمعی ، مسافرت و... امکانات آموزش ضمنی هستند. آموزشی رسمی ( مدرسه ای) : آن بخش از نظام آموزشی است که از پیش دبستان آغاز شده تا تحصیلات تکمیلی درآموزش عالی ادامه می یابد.این آموزش سازمان یافته و دارای ساختاری مشخص است.و از سلسله مراتب منظمی پیروی می کند. آموزش غیر رسمی : هر نوع فعالیت اموزشی که سازمان یافته ولی خارج از نظام آموزشی تحقق می یابد مانند دوره های ضمن خدمت.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home