Tuesday, June 29, 2004

روش های تدریس و... قسمت5.

برنامه ریزی : مجموعه افعالی که به جهت محقق کردن اهداف از پیش تعیین شده توسط برنامه ریز طراحی و برای اجرا آماده می شود. برنامه ریزی آموزشی : بخشی از برنامه ریزی توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است وفرایندی مستمر در اتخاذ مجموعه ای از تصمیمات برای انجام اقدامات مربوط به امورآموزشی در آینده برنامه ریزی درسی : طراحی فرصتهای یادگیری جهتاتخاذ تغییرات خواسته شده در دانش آموزان و ارزیابی میزان ایجاد تغییرات از این رو میان برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی تفاوت اساسی وجود دارد. برنامه ریزی آموزشی ناظر بر تمام انواع آموزش ها و سطوح مختلف نظام آموزشی با توجه به جنبه های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، هنری و منابع مالی و نیروی انسانی محلی و ملی است. در صورتی که برنامه ریزی درسی به عنوان بخشی از برنامه ریزی آموزشی ؛ شامل طرح هایی است که مدرسه به عنوان وسیله ای برای نیل به مقاصد آن در نظر گرفته شده است. سطوح برنامه ریزی آموزشی و درسی : در چهار چوب نظام آموزشی رسمی می توان چهار سطح را مد نظر داشت. برنامه ریزی در سطح یک واحد آموزشی ( یک کلاس یا یک مدرسه ) برنامه ریزی در سطح یک منطقه ( یک شهر یا یک منطقه از یک کلان شهر) برنامه ریزی در سطح یک استان ( یا یک ایالت) برنامه ریزی در سطح یک کشور انواع برنامه ریزی آموزشی : برنامه ریزی متمرکز برنامه ریزی غیر متمرکز برنامه ریزی نیمه متمرکز هر یک از این انواع برنامه ریزی دارای مزایا و معایبی هستند. عناصر برنامه ریزی درسی : برنامه درسی شامل این عناصر است: اهداف ؛ مقاصد؛ محتوا ؛ مواد و منابع ؛ فعالیت ها ؛ راهبرد های تدریس ؛ ارزشیابی ؛ زمان وفضا . از این عناصر ، 5 عنصر اصلی ترند: هدف ؛ محتوا ؛ روش تدریس ؛ ارزشیابی و فضا ( تجهیزات ) .این عناصر در هر برنامه درسی به یکدیگر وابسته بوده و از هم تاثیر متقابل می پذیرند. مراحل اساسی برنامه ریزی درسی : طراحی ؛ اجرا ؛ ارزشیابی . خود مراح طراحی برنامه درسی شامل : 1- تشخیص نیاز ها 2- تدوین هدف ها 3- انتخاب محتوا 4- سازماندهی محتوا ( ترتیب ارائه محتوا ) 5-انتخاب تجربیات یادگیری 6- سازماندهی تجربیات یادگیری 7- تعیین روش ها و وسایل ارزشیابی.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home