Monday, October 03, 2005

هشدار نسبت به ذوب سريع یخهای قطب شمال

گزارش دانشمندان در" مرکزاطلاعات برف و يخ آمريکا" حاکی از اين است که برای چهارمين سال متوالی از ميزان يخ های موجود در اقيانوس منجمد شمالی کاسته شده است. بنا براين گزارش مقدار ذوب شدن يخ منطقه قطب شمال، در تابستان امسال بی سابقه بوده و روند موجود نشان می دهد که در طی ده های آينده اين وضعيت وخيم تر خواهد شد. مدارک و شواهد دانشمندان از وضعيت آب و هوای زمين در ۸۰۰ هزار سال گذشته نشان می دهد که همواره يعنی مدتها قبل از پيدايش انسان در کره زمين، در قطب شمال يخ وجود داشته است. البته هوای قطب شمال همواره در تابستان گرمتر شده و با فرارسيدن زمستان دوباره يخبندان شروع ميشود ولی در ۳۰ سال اخير هرتابستان مقدار ذوب شدن يخ ها افزايش يافته. برخی از پژوهشگران معتقدند که افزايش گازهای گلخانه ای در اين روند بسيار موثر بوده است. دانشمندان می گويند که امسال ذوب شدن يخ ها زودتر شروع شده، مقدارذوب شدن يخ ها بيشتر بوده و درجه هوای منطقه به نحو نگران کننده ای افزايش يافته است و اگر با درنظر گرفتن ميزان کنونی ذوب شدن يخ ها هر ده سال ۸ درصد يخ های موجود در قطب شمال کاهش يابد ممکن است تا سال ۲۰۶۰ کل يخهای منطقه از بين برود. محدوديت های موجود مارک سرز، از مرکز اطلاعات يخ و برف آمريکا می گويد:" البته اين هنوز مسئله بحث انگيزی است و بدليل اينکه سيستم جوی بدلايل طبيعی بخصوص در منطقه قطب شمال تغييراتی می کند همواره نوعی عدم قاطعيت در پيش بينی ها وجود دارد." يکی از محدوديت های ديگر اين است که تنها مساحت منطقه پوشيده از يخ تعيين می شود و نه حجم اين يخها. ليز موريس از مرکز بريتانيايی تحقيقات قطب شمال، می گويد:"يک عامل ديگر حرکت يخ های درياهاست. اگر تمام يخ ها در يک نقطه جمع شوند ممکن است همان مقدار يخ را داشته باشيم ولی سطح کمتری را پوشانده باشد. شواهدی در دست است که نشان می دهد بدليل تغيير مسير باد و شايد جريان آب اقيانوس، کوه های يخ در حال جمع شدن در طول ساحل شمالی کاناداست." بيشتر اطلاعات درباره ضخامت يخ ها از مدارک زيردريايی های نظامی بدست می آيد که در دوره جنگ سرد مرتبا در زير يخهای قطب شمال در حرکت بودند. زيردريايی ها می توانند در طول مسيری که ده ها سال قبل پيموده شده حرکت کنند و تفاوت ضخامت يخ های بالای سرشان را اندازه گيری کنند. ولی اگر اين يخها حرکت کرده باشند نمی توان اين محاسبه را انجام داد. دانشمندان هشدار می دهند که با کم شدن يخ ها اقيانوس منجمد شمالی حفاظ يخ خود را از دست می دهد و بهمين دليل مستقيما در معرض حرارت نور آفتاب قرار می گيرد. امواج، حرارت را به عمق آب رسانده و به گرمتر شدن تدريجی آب کمک می کنند. هم روند آماری و هم يافته های مدل های کامپيوتری پيشرفته حکايت از اين دارد که در طی ۶۰ تا ۸۰ سال آينده در طول تايستان يخ های موجود در قطب شمال ذوب خواهند شد. ولی اينکه اين امر چه تاثيری در آب و هوای جهان خواهد داشت هنوز معلوم نيست.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home