Saturday, December 11, 2004

جغرافياي سواحل 9

رابطه انسان و ساحل: دیدیم که ساحل محل تلاقی سه محیط مستقل آتمسفر ، هیدروسفر و لیتوسفر است و میزان تغییرات در این مکان جغرافیایی سه برابر هر یک از محیط های دیگر است. زمانی که حضور انسان در محیط طبیعی مطرح می شود، شدت این تغییرات چندین برابر می شود.و گاه حتی نمی توان میزان ان را به درستی تخمین زد. در صورتی هم که قابلیت پیش بینی رفتار انسان را رد محیط ساحلی بتوان تعیین نمود، این رفتار به هر حال موجب بروز اختلال و آشفتگی در سیستم های طبیعی می شود.در طول تاریخ ، انسان چهره سطح زمین را با ساختن دهکهده ها ، شهر ها و از بین بردن جنگل ها ، فعالیت های کشاورزی ، ساختن سد ها و تغییر در مسیر رود ها تغییر داده است. با پیشرفت فناوری و نیاز به منابع انرژی این تغییرات شدیدتر شده است[1] بهتر است در این مورد قدری بیشتر تامل کنیم. می دانیم که روابط انسان ومحیط دو سویه است . طرف اول به نفوذ و اثر محیط در فعالیت انسان مربوط می شود. و در سوی دوم امکان دارد فعالیت انسان ، محیط معین را تغییر دهد . در نواحی ساحلی رابطه عبارت خواهد بود از تراکم نسبی جمعیت ساحل تا حدی محصول نقش کیفیت محیط است. سواحل خوب ( کرانه های پوشیده از ماسه نرم و دارای خیزاب و موج مناسب ) مشتریان بیشتری را جذب می کند. در صورتی که از سواحل نامناسب و فقیر ( آ نهایی که مثلا به مواد نفتی یا بی توجهی مردم محلی آلوده شده اند) اجتناب می شود. سایر چیز ها از قبیل هوا و قابلیت دسترسی به ساحل ، معادل یکدیگرند و می توانیم ظرفیت جذب جمعیت را در یک ساحل به کیفیت محیط آن مربوط بدانیم. -زمین شناسی زیست محیطی – دکتر فریدون غضبان – دانشگاه تهران – ص 18[1]

0 Comments:

Post a Comment

<< Home