Wednesday, June 01, 2005

امکان کشف حیات در منظومه های ۲۰۰ستاره مجاور خورشید وجود دارد

تحقیقات جدید نشان می دهد که ماموریتهای فضایی در آینده احتمالا وجود حیات میکروبی در سیارات موجود در مدارهای بیش از ۲۰۰ستاره نزدیک به ستاره خورشید را تایید خواهد کرد. به گزارش سایت اینترنتی "نیوساینتیست"، یکی از اولویتهای ستاره شناسان برای شناسایی سیارات داری حیات، جستجوی نشانه های وجود جو از قبیل گاز اکسیژن، آب و یا متان است اما مشاهده این مولکولها همواره نشانه حیات نیست و محققان به تازگی برای نزدیکتر شدن به سیارات دارای حیات، به جستجوی نشانه های جدیدتری روی آورده اند. یکی از این نشانه ها میزان پرتوهای مادون قرمز منتشر شده از سیاره هاست. برخی گیاهان و میکروبهای زمینی پرتوهای مادون قرمز را منعکس می کنند و به گفته دانشمندان، اگر چشمان ما قابلیت دریافت پرتوهای مادون قرمز را داشت، میزان پرتوهای مادون قرمز منتشر شده از گیاهان، چشمان ما را به شدت آزار می داد. هم اکنون دانشمندان دانشگاه ایالتی پنسیلوینیا در آمریکا طیف پرتوهای مادون قرمز احتمالی منتشر شده از سیارات دارای حیات باکتریایی، جلبکی و قارچی را محاسبه کرده اند. محققان پیش از این سنگواره باکتری هایی با قدمت ۳/۵میلیارد سال را در زمین کشف کرده اند و این موضوع که حیات چند سلولی، ۵۸۰میلیون سال قبل و حیات گیاهی ۴۵۰میلیون سال قبل در زمین ظهور یافته برای دانشمندان روشن است و به همین علت، این باور وجود دارد که حیات اولیه در زمین به صورت باکتریایی و قارچی بوده است. به گفته محققان، در ۸۰تا ۸۵درصد از مدت زمانی که حیات در کره زمین وجود داشته است، تنها موجودات زنده کره خاکی، میکروبها بوده اند و اگر همین وضعیت در سایر سیارات داری حیات نیز وجود داشته باشد، بنابراین باید بتوان پرتوهای مادون قرمز منتشر شده از حیات میکروبی و یا گیاهی این دنیاهای ناشناخته را دریافت کرد. پژوهشگران دانشگاه "پنسیلوینیا" عقیده دارند ماموریتهای فضایی آینده ممکن است در اعماق فضا تا فاصله ۳۰سال نوری از کره زمین به نشانه های حیات دست پیدا کنند که در این محدوده از فضا، حدود ۲۰۰ستاره با امکان برخورداری از حیات، وجود دارند. منبع: خبرگزارى ایرنا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home